Oznámenie č. 56/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

Čiastka 16/1994
Platnosť od 21.03.1994 do30.11.2003
Zrušený 381/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

56

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 11. marca 1994 č. 65/96/1994 o záväznosti postupov účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

Toto opatrenie sa vzťahuje na

a) poisťovne,

b) fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,

c) účtovné jednotky, ktoré sú povinné postupovať v účtovníctve podľa Účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov podľa opatrenia FMF č. V/20 100/1992 z 15. júla 1992,

d) rozpočtové a príspevkové organizácie a obce,

e) politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie,

f) malé príspevkové organizácie, malé cirkevné organizácie, iné drobné organizácie a preddavkové organizácie, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,

g) burzy cenných papierov, Fond národného majetku Slovenskej republiky, poisťovne zriadené podľa osobitných predpisov.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky po prvýkrát pri postupoch účtovania a zostavovaní účtovnej závierky za rok 1993.

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Toto opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/1994 a možno doňho nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.