54

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 1993 bola v Bruseli podpísaná Osobitná dohoda o predložení sporu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o projekte Gabčíkovo-Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín 28. júna 1993 na základe článku 6 ods. 2.

OSOBITNÁ DOHODA

o predložení sporu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o projekte Gabčíkovo-Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru

Slovenská republika

a

Maďarská republika,

berúc do úvahy, že vznikol spor medzi Českou a Slovenskou Republikou o plnenie a skončenie Zmluvy o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, podpísanej v Budapešti 16. septembra 1977, a súvisiacich dokumentov (ďalej len „Zmluva“) a o výstavbe a prevádzke „dočasného riešenia“,

majúc na zreteli, že Slovenská republika je jedným z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a výlučným nástupníckym štátom do práv a záväzkov týkajúcich sa projektu Gabčíkovo-Nagymaros,

uznávajúc, že príslušné strany neboli schopné vyriešiť tento spor rokovaním,

majúc na mysli, že maďarská a česko-slovenská delegácia vyjadrili svoj záväzok predložiť spor súvisiaci s projektom Gabčíkovo-Nagymaros vo všetkých jeho aspektoch záväznej medzinárodnej arbitráži alebo Medzinárodnému súdnemu dvoru,

želajúc si, aby tento spor vyriešil Medzinárodný súdny dvor,

pripomínajúc ich záväzok uplatňovať dovtedy, kým Medzinárodný súdny dvor vynesie rozsudok, taký dočasný vodohospodársky režim Dunaja, aký si strany dohodnú,

želajúc si ďalej vymedziť otázky predkladané Medzinárodnému súdnemu dvoru,

dohodli sa takto:

Článok 1

Strany predkladajú otázky uvedené v článku 2 Medzinárodnému súdnemu dvoru v súlade s článkom 40 ods. 1 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora.

Článok 2

1. Súd sa žiada, aby na základe Zmluvy a pravidiel a zásad všeobecného medzinárodného práva, ako aj ďalších zmlúv, ktoré môže Súd považovať za aplikovateľné, rozhodol,

a) či Maďarská republika bola oprávnená prerušiť a následne, v roku 1989, zastaviť práce na projekte Nagymaros a časti projektu Gabčíkovo, za ktoré zodpovedala podľa Zmluvy Maďarská republika,

b) či Česká a Slovenská Federatívna Republika bola oprávnená pristúpiť v novembri 1991 k „dočasnému riešeniu“ a uviesť tento systém do prevádzky od októbra 1992, ako je to opísané v Správe pracovnej skupiny nezávislých expertov Komisie Európskych spoločenstiev, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Maďarskej republiky z 23. novembra 1992 (prehradenie Dunaja na riečnom kilometri 1851,7 na česko-slovenskom území a z toho vyplývajúce dôsledky na vodný tok a plavebnú cestu),

c) aké sú právne účinky notifikácie z 19. mája 1992 o skončení Zmluvy Maďarskou republikou.

2. Súd sa tiež žiada, aby určil právne prostriedky vrátane práv a záväzkov vyplývajúcich pre strany z jeho rozsudku o otázkach uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 3

1. Všetky procesné otázky a otázky dokazovania sa budú riadiť ustanoveniami štatútu a rokovacieho poriadku Súdu.

2. Strany však žiadajú Súd, aby nariadil, že písomné konanie má pozostávať z

a) memoranda predloženého každou stranou do desiatich mesiacov odo dňa oznámenia tejto osobitnej dohody tajomníkovi Medzinárodného súdneho dvora,

b) protimemoranda predloženého každou stranou do siedmich mesiacov odo dňa, keď každá strana dostala overenú kópiu memoranda,

c) odpovede predloženej každou stranou v takej časovej lehote, akú určí Súd.

d) Súd si môže vyžiadať od strán dodatočné písomné vyjadrenie, ak tak rozhodne.

3. Vyššie uvedené časti písomného materiálu a ich prílohy predložené tajomníkovi sa neodovzdajú druhej strane dovtedy, kým tajomník nedostane zodpovedajúcu časť písomného materiálu od druhej strany.

Článok 4

1. Strany súhlasia s tým, že dovtedy, kým Súd vynesie konečný rozsudok, vypracujú a budú uplatňovať dočasný vodohospodársky režim Dunaja.

2. Ďalej súhlasia s tým, že ak v období, kým sa takýto režim vypracuje alebo bude uplatňovať, ktorákoľvek strana usúdi, že jej práva sú ohrozené postupom druhej strany, môže ak to bude potrebné, požadovať okamžité konzultácie a posudky expertov vrátane Komisie Európskych spoločenstiev za účelom ochrany týchto práv, a že nebude žiadať o ochranu Súd podaním žiadosti podľa čl. 41 štatútu.

3. Tento záväzok sa prijíma obidvoma stranami ako podstatný pre uzavretie a ďalšiu platnosť osobitnej dohody.

Článok 5

1. Strany prijmú rozsudok Súdu ako konečný a pre ne záväzný a vykonajú ho v dobrej viere a v plnom rozsahu.

2. Ihneď po doručení rozsudku začnú strany rokovanie o spôsobe jeho vykonania.

3. Ak strany nedosiahnu dohodu do šiestich mesiacov, ktorákoľvek strana môže požiadať Súd, aby vyniesol dodatočný rozsudok, ktorým určí spôsoby výkonu rozsudku.

Článok 6

1. Táto osobitná dohoda podlieha ratifikácii.

2. Ratifikačné listiny budú vymenené čo najskôr v Bruseli.

3. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Potom bude spoločne notifikovaná tajomníkovi Súdu.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, súc na to riadne splnomocnení, túto dohodu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Dané v Bruseli 7. apríla 1993 v troch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Ján Lišuch v. r.

Za Maďarskú republiku:

János Mártónyi v. r.

Anglické znenie textu