Oznámenie č. 53/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Organizácie Spojených národov

Čiastka 15/1994
Platnosť od 17.03.1994
Účinnosť od 04.05.2006