Vyhláška č. 52/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

(v znení č. 32/1999 Z. z.)

Čiastka 15/1994
Platnosť od 17.03.1994 do14.07.2006
Účinnosť od 01.03.1999 do14.07.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. februára 1994

o odbornom lesnom hospodárovi

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o skúške, vydávaní a odobratí osvedčenia, o evidovaní a odplate za činnosť odborného lesného hospodára.

Skúška odborného lesného hospodára

§ 2

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky sa podáva na tlačive podľa prílohy č. 1 do 31. marca bežného roka Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré do 30 dní od doručenia žiadosti upovedomí uchádzačov o ich zapísaní do evidencie uchádzačov o vykonanie skúšky. Termín a miesto skúšky oznámi ministerstvo uchádzačom o skúšku, ktorí spĺňajú podmienky1), 90 dní pred jej konaním.

(2) Uchádzač o vykonanie skúšky k žiadosti pripojí

a) doklad o vzdelaní,

b) doklady o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach,

c) výpis z registra trestov nie starší ako 6 mesiacov,

d) prehľad o odbornej činnosti, v ktorom uvedie svoje pôsobenie v praxi.

(3) Lesníckymi činnosťami sa rozumejú činnosti súvisiace s povinnosťami odborného lesného hospodára.2)

§ 3

(1) Obsahom skúšky je overenie odborných vedomostí a schopností uchádzača na plnenie povinností ustanovených zákonom.2)

(2) Obsahové zameranie skúšky sa člení na tieto skupiny predmetov:

a) pestovanie lesov,

b) ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva, ekologické technológie,

c) hospodárska úprava lesov a realizácia lesných hospodárskych plánov, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,

d) právne predpisy na úseku lesného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, poľovníctva, ako aj súvisiace právne predpisy,

e) ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.

§ 4

(1) Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“), ktorú vymenúva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky; tvorí ju predseda a štyria členovia.

(2) Minister vymenúva členov komisie z odborníkov vysokých a stredných škôl a vedeckovýskumných pracovísk, z pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zo zástupcov subjektov užívajúcich lesy a pracovníkov vyhotovujúcich lesné hospodárske plány.

(3) Predsedom a členom komisie môže byť len absolvent vysokoškolského štúdia na lesníckej fakulte, ktorý je držiteľom osvedčenia odborného lesného hospodára, osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov alebo osvedčenia odbornej spôsobilosti pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva.

(4) Predmet skúšania sa jednotlivým členom komisie určí v menovacom dekréte. Predseda komisie má právo skúšať zo všetkých skupín predmetov uvedených v § 3 ods. 2.

§ 5

(1) Príprava na skúšku je individuálna.

(2) Pred začatím skúšky predseda komisie overí totožnosť uchádzača.

(3) Skúška sa vykoná v teréne; jej priebeh riadi predseda komisie.

§ 6

(1) Znalosti uchádzača z príslušnej skupiny predmetov hodnotí člen komisie s menovacím dekrétom pre túto skupinu predmetov.

(2) Pred záverečným hodnotením posúdi komisia celkové znalosti uchádzača s prihliadnutím na prehľad o odbornej činnosti predložený podľa § 2. O hodnotení uchádzača rozhoduje komisia hlasovaním väčšinou hlasov.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňami

a) prospel,

b) neprospel.

(4) O absolvovaní skúšky uchádzač dostane vysvedčenie, ktoré sa vydáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vo dvoch rovnocenných vyhotoveniach. Uchádzačovi, ktorý na skúške neprospel, sa vysvedčenie nevydáva. Skúšku môže opakovať v nasledujúcom kalendárnom roku.

(5) Na podanie žiadosti o opakovanú skúšku sa vzťahuje § 2 ods. 1. K žiadosti o opakovanú skúšku uchádzač priloží výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov. Náklady spojené s opakovanou skúškou znáša uchádzač.

(6) Za preukázanú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného lesného hospodára sa považuje aj splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,3) osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov 4) a vykonanie skúšky podľa skoršieho predpisu.5)

§ 7

Evidovanie odborných lesných hospodárov

(1) Zápis do evidencie odborných lesných hospodárov (ďalej len „evidencia“) sa vykoná na základe žiadosti doloženej kópiou vysvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky. O zápise do evidencie sa vydá6) žiadateľovi osvedčenie na tlačive uvedenom v prílohe č. 3.

(2) Do evidencie sa zapisujú aj nedostatky v činnosti odborného lesného hospodára.

§ 8

Odňatie osvedčenia

(1) Ak orgán štátnej správy zistí, že odborný lesný hospodár neplní povinnosti uvedené v osobitnom predpise2) pod písmenami a), c), e), g), h), upozorní ho na túto skutočnosť a vyznačí to v evidencii.

(2) Osvedčenie odborného lesného hospodára sa odníme

a) na jeden rok až päť rokov za neplnenie povinností uvedených v osobitnom predpise2) pod písmenami b), d), f), i) a j) a za opakované neplnenie povinností uvedených v odseku 1 alebo

b) natrvalo tomu, komu už raz bolo odňaté na určitú dobu za opätovné neplnenie povinností uvedených v osobitnom predpise.2)

(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia vykoná orgán štátnej správy vyčiarknutie z evidencie a oznámi túto skutočnosť dotknutým vlastníkom, užívateľom a dotknutým orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

(4) Pri odňatí osvedčenia odborného lesného hospodára na určitú dobu možno tomu, komu bolo osvedčenie odobraté, vydať nové osvedčenie až po preskúšaní skúšobnou komisiou uvedenou v § 4 ods. 1 v rozsahu obsahového zamerania skúšky uvedeného v § 3 ods. 2. O absolvovaní preskúšania vydá skúšobná komisia uchádzačovi doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Náklady spojené s preskúšaním znáša uchádzač.

(5) Vyznačenie v evidencii podľa odseku 1 a odobratie osvedčenia na určitú dobu sa vymaže po uplynutí piatich rokov.

§ 9

Určenie odborného lesného hospodára a odplata za jeho činnosť

(1) Výška odplaty za činnosť odborného lesného hospodára vykonávaná rozhodnutím7) sa určí orgánom štátnej správy lesného hospodárstva primerane podľa stavu lesných porastov a úloh vyplývajúcich z lesného hospodárskeho plánu.

(2) V rozhodnutí o určení odborného lesného hospodára sa uvedú aj

a) identifikačné údaje užívateľa lesov,

b) identifikačné údaje o odbornom lesnom hospodárovi,

c) výška odplaty s povinnosťou jej úhrady užívateľom vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,

d) číslo účtu, na ktorý sa má odplata poukázať,

e) údaje o spôsobe úhrady odplaty.

(3) Pri určení odborného lesného hospodára ako právnickej osoby sa v rozhodnutí uvedú identifikačné údaje právnickej osoby a jej zamestnancov, ktorí budú túto činnosť vykonávať a sú držiteľmi osvedčenia podľa § 7 ods. 1.


§ 10

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Do 31. decembra 1995 sa pri overovaní spôsobilosti, vedení evidencie a vydávaní a odňatí osvedčenia odborného lesného hospodára postupuje primerane podľa § 7 a 8.

(2) Žiadosť o vykonanie skúšky v roku 1994 sa podáva do 30. júna 1994. Pre organizáciu skúšky, termín a miesto jej vykonania platia ustanovenia § 2, 3, 4 a 5.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.

Vzor 01 - Žiadosť o vykonanie skúšky

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.

Vzor 02 - Vysvedčenie o vykonaní skúšky odborného lesného hospodára

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.

Vzor 03 - Osvedčenie

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.

Vzor 04 - Vysvedčenie o preskúšaní odborného lesného hospodára

Poznámky pod čiarou

1) § 14 zákona.

2) § 14a ods. 1 zákona.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.

4) § 3 ods. 4 zákona.

5) § 34a ods. 3 zákona.

6) § 27 ods. 1 písm. i) zákona.

7) § 13 ods. 4 zákona.