Vyhláška č. 52/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

Čiastka 15/1994
Platnosť od 17.03.1994 do14.07.2006
Účinnosť od 17.03.1994 do28.02.1999
Zrušený 326/2005 Z. z.

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. februára 1994

o odbornom lesnom hospodárovi

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o skúške, vydávaní a odobratí osvedčenia, o evidovaní a odplate za činnosť odborného lesného hospodára.

Skúška odborného lesného hospodára

§ 2

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky sa podáva na tlačive podľa prílohy č. 1 do 31. marca bežného roka Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré do 30 dní od doručenia žiadosti upovedomí uchádzačov o ich zapísaní do evidencie uchádzačov o vykonanie skúšky. Termín a miesto skúšky oznámi ministerstvo uchádzačom o skúšku, ktorí spĺňajú podmienky1), 90 dní pred jej konaním.

(2) Uchádzač o vykonanie skúšky k žiadosti pripojí

a) doklad o vzdelaní,

b) doklady o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach,

c) výpis z registra trestov nie starší ako 6 mesiacov,

d) prehľad o odbornej činnosti, v ktorom uvedie svoje pôsobenie v praxi.

(3) Lesníckymi činnosťami sa rozumejú činnosti súvisiace s povinnosťami odborného lesného hospodára.2)

§ 3

(1) Obsahom skúšky je overenie odborných vedomostí a schopností uchádzača na plnenie povinností ustanovených zákonom.2)

(2) Obsahové zameranie skúšky sa člení na tieto skupiny predmetov:

a) pestovanie lesov, ochrana lesov, lesotechnické meliorácie,

b) ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva, ekologické technológie,

c) hospodárska úprava lesov a realizácia lesných hospodárskych plánov, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,

d) právne predpisy na úseku lesného hospodárstva, ochrany prírody, poľovníctva, ako aj súvisiace právne predpisy.

§ 4

(1) Skúška sa koná pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“), ktorú vymenúva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky; tvorí ju predseda a štyria členovia.

(2) Minister vymenúva členov komisie z odborníkov vysokých a stredných škôl a vedeckovýskumných pracovísk, z pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zo zástupcov subjektov užívajúcich lesy a pracovníkov vyhotovujúcich lesné hospodárske plány.

(3) Predsedom a členom komisie môže byť len absolvent vysokoškolského štúdia na lesníckej fakulte, ktorý je držiteľom osvedčenia odborného lesného hospodára, osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov alebo osvedčenia odbornej spôsobilosti pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva.

(4) Predmet skúšania sa jednotlivým členom komisie určí v menovacom dekréte. Predseda komisie má právo skúšať zo všetkých skupín predmetov uvedených v § 3 ods. 2.

§ 5

(1) Príprava na skúšku je individuálna.

(2) Pred začatím skúšky predseda komisie overí totožnosť uchádzača.

(3) Skúška sa vykoná v teréne; jej priebeh riadi predseda komisie.

§ 6

(1) Znalosti uchádzača z príslušnej skupiny predmetov hodnotí člen komisie s menovacím dekrétom pre túto skupinu predmetov.

(2) Pred záverečným hodnotením posúdi komisia celkové znalosti uchádzača s prihliadnutím na prehľad o odbornej činnosti predložený podľa § 2. O hodnotení uchádzača rozhoduje komisia hlasovaním väčšinou hlasov.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňami

a) prospel,

b) neprospel.

(4) O absolvovaní skúšky uchádzač dostane vysvedčenie, ktoré sa vydáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vo dvoch rovnocenných vyhotoveniach. Uchádzačovi, ktorý na skúške neprospel, sa vysvedčenie nevydáva. Skúšku môže opakovať v nasledujúcom kalendárnom roku.

(5) Za preukázanú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného lesného hospodára sa považuje aj úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,3) osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov4) a vykonanie skúšky podľa skoršieho predpisu.5)

§ 7

Evidovanie odborných lesných hospodárov

(1) Zápis do evidencie odborných lesných hospodárov (ďalej len „evidencia“) sa vykoná na základe žiadosti doloženej kópiou vysvedčenia o úspešnom vykonaní skúšky. O zápise do evidencie sa vydá6) žiadateľovi osvedčenie na tlačive uvedenom v prílohe č. 3.

(2) Do evidencie sa zapisujú aj nedostatky v činnosti odborného lesného hospodára.

§ 8

Odňatie osvedčenia

(1) Ak orgán štátnej správy zistí, že odborný lesný hospodár neplní povinnosti uvedené v osobitnom predpise2) pod písmenami a), c), e), g), h), upozorní ho na túto skutočnosť a vyznačí to v evidencii.

(2) Osvedčenie odborného lesného hospodára sa odníme za porušenie zákonných povinností pri obhospodarovaní lesov, za neplnenie povinností odborného lesného hospodára uvedených v osobitnom predpise2) pod písmenami b), d), f), i) a za opakované neplnenie povinností uvedených v odseku 1.

(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia vykoná orgán Štátnej správy vyčiarknutie z evidencie a oznámi túto skutočnosť dotknutým vlastníkom a užívateľom lesov.

§ 9

Určenie odborného lesného hospodára a odplata za jeho činnosť

(1) Výška odplaty za činnosť odborného lesného hospodára vykonávaná rozhodnutím7) sa určí v sume 5 až 10 Sk/ha za každý začatý mesiac podľa stavu lesných porastov a úloh vyplývajúcich z lesného hospodárskeho plánu.

(2) V rozhodnutí o určení odborného lesného hospodára sa uvedú aj

a) identifikačné údaje užívateľa lesov,

b) identifikačné údaje o odbornom lesnom hospodárovi,

c) výška odplaty s povinnosťou jej úhrady užívateľom vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,

d) číslo účtu, na ktorý sa má odplata poukázať,

e) údaje o spôsobe úhrady odplaty.


§ 10

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Do 31. decembra 1995 sa pri overovaní spôsobilosti, vedení evidencie a vydávaní a odňatí osvedčenia odborného lesného hospodára postupuje primerane podľa § 7 a 8.

(2) Žiadosť o vykonanie skúšky v roku 1994 sa podáva do 30. júna 1994. Pre organizáciu skúšky, termín a miesto jej vykonania platia ustanovenia § 2, 3, 4 a 5.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Baco v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.

Vzor 01 - Žiadosť o vykonanie skúšky

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.

Vzor 02 - Vysvedčenie o vykonaní skúšky odborného lesného hospodára

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z.

Vzor 03 - Osvedčenie

Poznámky pod čiarou

1) § 14 zákona.

2) § 14a ods. 1 zákona.

3) § 25 ods. 3 zákona.

4) § 3 ods. 4 zákona.

5) § 34a ods. 3 zákona.

6) § 27 ods. 1 písm. i) zákona.

7) § 13 ods. 4 zákona.