Oznámenie č. 48/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra

Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. januárom 1994 na základe článku 5.

48

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. januára 1994 bola v Piešťanoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra.

Dohoda nadobudla platnosť 14. januárom 1994 na základe článku 5.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra

Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Českej republiky

na zabezpečenie prechodu práv a povinností zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra

sa dohodli takto:

Článok 1

Práva a povinnosti zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra prechádzajú na Slovenskú republiku a na Českú republiku podľa miesta trvalého bydliska policajta alebo vojaka z povolania, ktoré mal k 31. decembru 1992, okrem nárokov, ktoré podľa ústavného zákona č.624/1992 Zb. o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, musia byť uspokojené najneskôr do 31. decembra 1992.

Článok 2

Na Slovenskú republiku a na Českú republiku prechádzajú podľa článku 1 aj práva a povinnosti zo skončenia služobných pomerov, ktoré pred 31. decembrom 1992 prešli na Federálny policajný zbor, Zbor hradnej polície alebo Vojská ministerstva vnútra.

Článok 3

Zmluvné strany určia orgán povinný uspokojiť nároky, prípadne uplatňovať nároky zo skončenia služobných pomerov uvedených v článkoch 1 a 2.

Článok 4

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 5

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Dané v Piešťanoch 14. januára 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Tuchyňa v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Jan Ruml v. r.