Oznámenie č. 48/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prechode práv a povinností zo skončenia služobných pomerov policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície a vojakov z povolania Vojsk ministerstva vnútra

Čiastka 13/1994
Platnosť od 07.03.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. januárom 1994 na základe článku 5.