Zákon č. 43/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 190/1992 Zb. o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1993 Z. z.

(v znení č. 424/1991 Zb.(nepriamo))

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2001 do31.05.2005
Zrušený 85/2005 Z. z.