Zákon č. 40/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva

(v znení č. 386/1996 Z. z., 240/1998 Z. z.)

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 01.07.1998 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.