Zákon č. 39/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 11/1994
Platnosť od 28.02.1994 do31.12.2003
Účinnosť od 28.02.1994 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH