Zákon č. 370/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do25.12.1995
Účinnosť od 30.12.1994 do25.06.1995
Zrušený 126/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Ustanovenia predpisu č. 370/1994 Z. z. stratili platnosť dňom 26. decembra 1995 na základe Nálezu Ústavného súdu SR č. 126/1995 Z. z.

OBSAH

370

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. decembra 1994

o zrušení rozhodnutí vlády Slovenskej republiky o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu priamym predajom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zrušujú sa rozhodnutia o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu a o následnej privatizácii akcií priamym predajom vopred určeným záujemcom vydané vládou Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 1 a 8 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov od 6. septembra 1994 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Na základe zrušenia rozhodnutí o privatizácii podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu podľa odseku 1 stávajú sa neplatnými všetky zmluvy o predaji podnikov, časti majetku podnikov a majetkových účastí štátu uzatvorené na základe rozhodnutí o privatizácii uvedených v odseku 1 a všetky ďalšie právne úkony na ne nadväzne vykonané.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.