Zákon č. 37/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych vyznamenaniach

(v znení č. 151/1997 Z. z.)

Čiastka 10/1994
Platnosť od 25.02.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.1997 do31.12.2008
Zrušený 522/2008 Z. z.