Zákon č. 367/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do31.12.2011
Najbližšie účinné znenie 30.12.1994
Zrušený 563/2009 Z. z.

367

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. decembra 1994,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 41 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 36) a 37) znejú:

(11) Daňovníci, ktorí si v roku 1994 obstarali a do 30. 6. 1995 uvedú do užívania elektronické registračné pokladnice v súlade s osobitným predpisom36), môžu uplatniť v roku 1994 a 1995

a) pri odpisovaných pokladniciach, ktoré sa nedajú adaptovať tak, aby spĺňali podmienky stanovené osobitným predpisom37), jednorazový odpis zostatkovej ceny v nákladoch,

b) pri pokladniciach už odpisovaných podľa tohto zákona z obstarávacej ceny do 20 tis. Sk jednorazový odpis zostatkovej ceny v nákladoch,

c) pri pokladniciach s obstarávacou cenou do 20 tis. Sk vrátane jednorazový odpis v celej sume obstarania v nákladoch roku 1994,

d) pri pokladniciach s obstarávacou cenou vyššou ako 20 tis. Sk jednorazový odpis vo výške 50 % z obstarávacej ceny v nákladoch roku 1994 a zostávajúcich 50 % v nákladoch roku 1995.

(12) Daňovníci, ktorí si obstarajú a uvedú do užívania elektronické registračné pokladnice v čase od 1. 1. 1995 do 30. 6. 1995 v súlade s osobitným predpisom36), môžu uplatniť

a) pri pokladniciach s obstarávacou cenou do 20 tis. Sk jednorazový odpis v nákladoch roku 1995,

b) pri pokladniciach s obstarávacou cenou vyššou ako 20 tis. Sk jednorazový odpis vo výške 50 % v nákladoch roku 1995 a zostávajúcich 50 % podľa § 31 alebo 32 tohto zákona v ďalších rokoch.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 36) a 37) znejú:

36) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.

37) § 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.“.

Doterajšie odseky 10 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 20.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 35 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Ustanovenia odsekov 7 až 11 sa prvý raz použijú počnúc 1. júlom 1995.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.