Zákon č. 367/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 366/1999 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 94/1994
Platnosť od 30.12.1994 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2000 - 31.12.2011 366/1999 Z. z.(nepriamo)
30.12.1994 - 31.12.1999

Pôvodný predpis

30.12.1994