Oznámenie č. 363/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičnej dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.