Oznámenie č. 362/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o majetkovom vysporiadaní a ďalšom zabezpečení sústavy Tranzitného plynovodu

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.

362

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. marca 1993 bola v Židlochoviciach podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o majetkovom vysporiadaní a ďalšom zabezpečení sústavy Tranzitného plynovodu.

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.

Do textu zmluvy možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.