Nález č. 359/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Jurské s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994
Účinnosť od 29.12.1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.1994