Nález č. 355/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Ihľany s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Čiastka 93/1994
Platnosť od 29.12.1994
Účinnosť od 29.12.1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.1994