Opatrenie č. 349/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995

(v znení č. 128/1995 Z. z., 213/1995 Z. z.)

Čiastka 91/1994
Platnosť od 22.12.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 14.10.1995