Opatrenie č. 345/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994

345

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. novembra 1994,

ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch určuje tieto emisné podmienky na vydanie štátnych dlhopisov:


Názov: štátne dlhopisy č. 090296 009

Celkový rozsah štátnych dlhopisov: 23 011 595 000 Sk

Rozsah emitovaných dlhopisov: 3 520 000 000 Sk

Emitent: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Nominálna hodnota: 10 000 Sk

Minimálny objem nákupu: 1 000 ks

Dátum emisie: 9. novembra 1994

Dátum splatnosti: 9. februára 1996

Výnos: 10,9 % ročne

Vyplácanie výnosu: za štvrťrok vždy 9. februára, 9. mája, 9. augusta a 9. novembra kalendárneho roka

Agent predaja: Národná banka Slovenska

Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom

Emitent si vyhradzuje právo určiť celkový objem emisie počas aukcie.

Na aukcii sa môžu zúčastniť banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi.

Účastník primárneho trhu je povinný uzavrieť s agentom predaja zmluvu o predaji cenných papierov formou aukcie.

Ďalšie informácie o postupe aukcie sú k dispozícii na požiadanie v Národnej banke Slovenska.


Rudolf Filkus v. r.