Oznámenie č. 344/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o rozdelení pohľadávky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za plynárenské integračné akcie a postupe financovania dostavby od roku 1993

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 15. júlom 1993.