Vyhláška č. 342/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka

Čiastka 90/1994
Platnosť od 21.12.1994 do31.12.2008
Najbližšie účinné znenie 21.12.1994
Zrušený 387/2008 Z. z.

342

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 18. novembra 1994

o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk k 1 100. výročiu úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 1 100. výročia úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka sa vydávajú pamätné zlaté mince v hodnote 5 000 Sk (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata a 100 dielov medi. Jeho hmotnosť je 7 g a priemer 24 mm. Hrana mince je jemne vrúbkovaná. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 1/1000, v obsahu zlata 1/1000 a v priemere 0,1 mm.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka v strede hornej polovice mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pri spodnej časti štátneho znaku v rozdelenom riadku je vľavo umiestnený dekoratívny prvok a vpravo skratka názvu slovenskej peňažnej jednotky „Sk“. Pod štátnym znakom je označenie hodnoty päťtisíckorunáka „5000“. Letopočet razby „1994“ je umiestnený pod označením hodnoty päťtisíckorunáka. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri dolnom okraji mince.

(2) Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený fragment fiktívneho portrétu panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka z ľavého profilu. V pozadí vľavo od portrétu je na štrukturálne stvárnenom hradnom brale vyobrazená súčasná podoba renesančnej polygonálnej veže s cimburím symbolizujúcej hrad Devín. Pri hornom okraji mince v opise zľava doprava je meno „SVÄTOPLUK“. Pri spodnom okraji mince v opise zľava doprava sú umiestnené letopočty „† 894“ a „1994“ pripomínajúce 1 100. výročie úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka, medzi ktorými je značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu päťtisíckorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené pri pravom okraji mince v spodnej časti hradného brala.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02