Oznámenie č. 341/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 89/1994
Platnosť od 12.12.1994

341

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 12. októbra 1994 do 25. novembra 1994 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretá 18. apríla 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Slovenským zväzom spotrebných družstiev.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 30. augusta 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994-1998 uzavretej 21. marca 1994 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 6. októbra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 18. januára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejnoprospešných záujmov Slovenskej republiky.