Opatrenie č. 34/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov vykonané v Slovenskej republike do 31. decembra 1993

Čiastka 9/1994
Platnosť od 24.02.1994 do11.04.1996

OBSAH