Oznámenie č. 335/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1–31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov

Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994 do09.04.2003
Zrušený 123/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

335

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie zo 7. novembra 1994 č. 65/502/1994, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov.

Týmto opatrením sa menia a dopĺňajú vzory súvahy, výkazu ziskov a strát a vysvetlivky k ich vypĺňaniu určené opatrením Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov (uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1992).

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.