Opatrenie č. 333/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje úprava Programu štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994

Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994

OBSAH