Oznámenie č. 332/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 19. septembra 1994 na základe článku 9 ods. 2.

332

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. februára 1994 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 19. septembra 1994 na základe článku 9 ods. 2.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúce si podporovať ďalší rozvoj a prehĺbenie spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, presvedčené, že spolupráca prispeje k riešeniu mnohých spoločných problémov v zdravotníctve,

vedomé si zodpovednosti za zabezpečenie kvalifikovanej zdravotníckej starostlivosti svojim občanom a želajúce si, aby ich občanom bola počas pobytu v druhom štáte poskytnutá potrebná zdravotnícka starostlivosť,

riadiace sa zásadami rovnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva, dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a rozširovať spoluprácu v aktuálnych otázkach zdravotníctva a lekárskych vied na základe rovnosti a s prihliadnutím na spoločný záujem. Konkrétne smery spolupráce sa budú určovať po vzájomnom súhlase na základe skúseností získaných zmluvnými stranami počas vzájomných výmen, návštev a iných kontaktov.

2. Prioritné oblasti bude určovať spoločná komisia v plánoch spolupráce na dohodnuté obdobie podľa článku 5 tejto dohody.

Článok 2

Spolupráca v rámci tejto dohody sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom

a) výmeny informácií o otázkach organizácie zdravotníckych služieb, o najvýznamnejších výsledkoch v oblasti lekárskeho vedeckého výskumu, o otázkach školenia a prípravy zdravotníckych pracovníkov, o informačných systémoch v zdravotníctve a o problémoch preventívnej medicíny. Zmluvné strany budú podporovať aj výmenu informácií o nových prístrojoch, farmaceutických výrobkoch a technologickom rozvoji, ktoré majú vzťah k zdravotníctvu,

b) výmeny jednotlivých odborníkov a delegácií,

c) účasti odborníkov na kongresoch, vedeckých konferenciách a iných odborných podujatiach organizovaných jednou zo zmluvných strán,

d) iných odsúhlasených foriem spolupráce.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a nadväzovanie priamych stykov medzi slovenskými a ukrajinskými vedeckými inštitúciami a praktickými zdravotníckymi zariadeniami a organizáciami. Táto spolupráca sa môže uskutočňovať v oblasti liečebno–preventívnej starostlivosti, verejného zdravotníctva, organizácie zdravotníckych služieb, farmácie, lekárskych vied a v ďalších oblastiach dohodnutých spoločnou komisiou.

Článok 4

Príslušné orgány a inštitúcie oboch zmluvných strán si budú za účelom účinného boja proti prenosným chorobám vymieňať informácie o epidemiologickej situácii a skúsenosti z prevencie, diagnostiky a liečenia týchto chorôb.

Článok 5

Zmluvné strany ustanovujú spoločnú komisiu (ďalej len „komisia“) pre spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ktorá sa poveruje praktickým plnením tejto dohody. V rámci tejto dohody komisia bude s prihliadnutím na zákony a predpisy platné v každom zo štátov

a) rozpracúvať programy spolupráce na dohodnuté obdobia,

b) určovať formy, metódy a podmienky spolupráce,

c) hodnotiť a analyzovať výsledky spolupráce.

Komisia sa bude skladať zo zástupcov ministerstiev zdravotníctva oboch štátov a zo zástupcov organizácií podľa rozhodnutia zmluvných strán a bude sa schádzať striedavo v Slovenskej republike a v Ukrajine.

Článok 6

Spolupráca v rámci tejto dohody sa bude financovať spôsobom a v rozsahu dohodnutom v komisii.

Článok 7

Rozsah poskytovania a úhrady zdravotníckej starostlivosti sa riadi právnymi predpismi platnými v oboch zmluvných štátoch pre vlastných občanov.

1. Občanovi jedného štátu bude poskytnutá zdravotnícka starostlivosť vrátane liečiv, nevyhnutnej dopravy a záchrannej služby na území druhého štátu takto:

a) ak je občan jedného štátu poistený v zdravotnej poisťovni alebo v inej inštitúcii, ktorá vykonáva úhrady zdravotníckej starostlivosti (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) na území druhého štátu podľa v ňom platných právnych predpisov,

b) pri náhlom ochorení alebo život ohrozujúcom stave, ku ktorému dôjde na území druhého štátu, bude poskytnutá nevyhnutná a neodkladná zdravotnícka starostlivosť,

c) na základe dožiadania odborného pracoviska jedného štátu o poskytnutie špeciálnej zdravotníckej starostlivosti na území druhého štátu (napríklad kardiochirurgia, transplantácia, kúpeľná starostlivosť a iné),

d) na vlastnú žiadosť.

2. Náklady za poskytnutie zdravotníckej starostlivosti v zmysle písmena a) uhradí zdravotná poisťovňa, v ktorej je občan poistený.

3. Náklady na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnícku starostlivosť podľa písmena b) poskytnutú občanom jedného štátu na území druhého štátu garantuje ministerstvo zdravotníctva toho štátu, ktorého je občanom, a tieto náklady uhrádza poisťovňa, v ktorej musí byť občan poistený.

4. Špeciálna zdravotnícka starostlivosť podľa písmena c) sa bude poskytovať na základe vopred predloženého záväzku na úhradu vysielajúcou organizáciou.

5. Zdravotnícka starostlivosť poskytovaná na základe vlastnej žiadosti občana sa poskytuje za priamu úhradu občanom.

6. Ďalšie podrobnosti poskytovania a úhrady zdravotníckej starostlivosti upraví komisia v dohodnutom programe spolupráce.

Článok 8

Zmluvné strany poverujú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny zodpovednosťou za vykonanie tejto dohody.

Článok 9

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Potom sa bude jej platnosť predlžovať vždy na nasledujúce päťročné obdobie, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany vzájomne oznámia diplomatickou cestou splnenie svojich príslušných vnútroštátnych právnych podmienok.

Dané v Kyjeve 10. februára 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Irena Belohorská v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Jurij Prokopovič Spiženko v. r.