Oznámenie č. 331/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti priestorového usporiadania, priestorového plánovania a regionálnej politiky

Čiastka 88/1994
Platnosť od 01.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 1994 na základe článku 7 ods. 1.

Pôvodný predpis

01.12.1994