Oznámenie č. 330/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do14.03.2003
Zrušený 82/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 205/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júla 2001.

Pôvodný predpis

25.11.1994