Oznámenie č. 329/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a školstva Maďarskej republiky na roky 1994–1996

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1996
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 7. septembra 1994 na základe článku 20.

329

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. septembra 1994 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a školstva Maďarskej republiky na roky 1994-1996.

Program spolupráce nadobudol platnosť 7. septembra 1994 na základe článku 20.

Do textu Programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.