Oznámenie č. 329/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a školstva Maďarskej republiky na roky 1994–1996

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1996
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 7. septembra 1994 na základe článku 20.