Oznámenie č. 324/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a umenia Poľskej republiky o spolupráci na roky 1994–1995

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994 do31.12.1995
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 1994 na základe článku 12.