Oznámenie č. 323/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry a tlače Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. mája 1994 na základe článku 14.