Oznámenie č. 322/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie o spolupráci v oblasti kultúry

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 1993 na základe článku 11.