Oznámenie č. 321/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru sa končí 25. novembra 1994 na základe článku 13.

Pôvodný predpis

25.11.1994