Oznámenie č. 32/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 8/1994
Platnosť od 21.02.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 9 ods. 2 výmenou nót 13. decembra 1993 s tým, že sa predbežne vykonávala od 8. septembra 1993.

32

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. septembra 1993 bola v Nikózii podpísaná Obchodná dohoda medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 9 ods. 2 výmenou nót 13. decembra 1993 s tým, že sa predbežne vykonávala od 8. septembra 1993.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou

Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky,

uznávajúc, že dlhodobé obchodné vzťahy sú v záujme oboch krajín,

želajúc si podporovať a rozvíjať obchodné a ekonomické vzťahy medzi obidvoma krajinami, ako aj podporovať a zvyšovať ich ďalší obchodný obrat na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

rozhodli sa uzatvoriť túto dohodu:

Článok 1

Obidve zmluvné strany urobia všetky možné opatrenia, aby podporili trvalý rozvoj obchodu s tovarom a službami medzi oboma krajinami. Obe zmluvné strany sú rozhodnuté zabezpečiť priaznivé podmienky na taký rozvoj.

Článok 2

Výmena tovaru a služieb medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa pravidiel Všeobecnej dohody o clách a obchode a ustanovení vyplývajúcich z tejto Obchodnej dohody, ako aj vnútorných zákonov a nariadení uplatňovaných v súlade s týmito dohodami.

Článok 3

Žiadna zo zmluvných strán nebude uplatňovať obmedzenia alebo zákazy dovozu akéhokoľvek výrobku z územia druhej zmluvnej strany alebo vývozu akéhokoľvek výrobku na územie druhej zmluvnej strany, alebo len vtedy, ak by sa takéto obmedzenia alebo zákazy uplatnili voči tretím krajinám, okrem tých krajín, s ktorými majú zmluvné strany colnú úniu alebo dohodu o voľnom obchode.

Článok 4

Dodávky tovaru a služieb podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov dojednaných medzi slovenskými organizáciami ako nezávislými fyzickými alebo právnickými osobami na jednej strane a cyperskými fyzickými a právnickými osobami na druhej strane.

Článok 5

(1) S cieľom rozšíriť obchod medzi oboma krajinami budú obe zmluvné strany uľahčovať účasť svojich organizácií a podnikov na veľtrhoch a obchodných výstavách, ktoré sa uskutočnia na ich príslušnom území.

(2) Predmety určené na tieto veľtrhy a výstavy a aj drobné náradia a nástroje používané pri montáži budú oslobodené od colných poplatkov podľa príslušných zákonov, nemožno ich však predať bez predchádzajúceho povolenia príslušných úradov dovážajúcej krajiny a bez uplatnenia zodpovedajúcich colných poplatkov.

(3) V súlade s príslušnými právnymi predpismi existujúcimi v obidvoch krajinách vzorky, ktoré nemajú obchodnú hodnotu, katalógy, cenníky a materiály bez obchodnej hodnoty určené na obchodnú a turistickú propagáciu budú tiež oslobodené od cla.

Článok 6

Všetky platby medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými v oboch krajinách v momente uskutočňovania platby.

Článok 7

Preprava tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa medzinárodných pravidiel o preprave a poistení, ako aj podľa vnútorných zákonov a nariadení. Ktorákoľvek zo zmluvných strán v súlade s touto dohodou včas oznámi zmeny vo vnútorných zákonoch a nariadeniach o preprave tovaru druhej zmluvnej strane.

Článok 8

(1) Zástupcovia oboch zmluvných strán sa budú schádzať raz za rok, ak sa nedohodne inak, alternatívne v Slovenskej republike a v Cyperskej republike.

(2) Na týchto schôdzkach obe zmluvné strany zhodnotia uplatňovanie tejto dohody, preskúmajú problémy, ktoré môžu vzniknúť pri výmene tovaru a služieb medzi nimi, a zvážia cesty a prostriedky na ďalší rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.

Článok 9

(1) Vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou táto dohoda zrušuje Obchodnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou podpísanú 30. júna 1978.

(2) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnymi predpismi oboch krajín a bude platiť päť rokov. Dočasne sa však bude uplatňovať odo dňa jej podpisu.

(3) Platnosť dohody sa bude automaticky predlžovať o jeden rok, ak ju ktorákoľvek zo zmluvných strán nevypovie písomným oznámením najmenej šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti alebo nenavrhne uzatvorenie novej dohody.

Dané v Nikózii 8. septembra 1993 v dvoch origináloch v anglickom jazyku, pričom obidve znenia sa zhodujú.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

minister hospodárstva

Za vládu

Cyperskej republiky:

Sielius Kiliaris v. r.

minister obchodu a priemyslu

Anglické znenie textu