Oznámenie č. 319/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpísania, t. j. 22. septembra 1994, na základe článku 10 odseku A.