Oznámenie č. 317/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov

Čiastka 87/1994
Platnosť od 25.11.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 3. mája 1993 na základe článku 10 ods. 1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Správna dohoda (oznámenie č. 109/2001 Z. z.), ktorá nadobudla platnosť 30. januára 2001.

Pôvodný predpis

25.11.1994