Oznámenie č. 315/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní hospodárskej mobilizácie

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994 do31.03.2003
Zrušený 98/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.