Nález č. 312/1994 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubica s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi

Čiastka 86/1994
Platnosť od 15.11.1994
Účinnosť od 15.11.1994