Vyhláška č. 302/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

(v znení č. 159/2006 Z. z.)

Čiastka 85/1994
Platnosť od 11.11.1994
Účinnosť od 01.04.2006 do31.12.2006