Vyhláška č. 302/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách

Čiastka 85/1994
Platnosť od 11.11.1994
Účinnosť od 01.01.2018