Oznámenie č. 292/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk

Čiastka 81/1994
Platnosť od 27.10.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpisu, t. j. 20. júna 1994, na základe článku 12 ods. 1.

Pôvodný predpis

27.10.1994