Oznámenie č. 29/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách likvidity bánk

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do30.03.2000
Zrušený 97/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 110/1995 Z. z. a nadobudli záväznosť 5. júna 1995. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 221/1997 Z. z....

29

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk.

Opatrenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť likviditu bánk, t. j. schopnosť bánk plniť v plnom rozsahu a bezodkladne v stanovenej lehote svoje platobné záväzky.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 16. marca 1992 č. 9 o pravidlách likvidity bánk (registrované v čiastke 46/1992 Zb.) v znení opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 4. augusta 1992 č. 27 (registrované v čiastke 90/1992 Zb.).

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 3/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.