Oznámenie č. 285/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 79/1994
Platnosť od 20.10.1994
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 20. júna 1994 na základe článku III.