Oznámenie č. 28/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o úverovej angažovanosti bánk

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.