Oznámenie č. 276/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stredných odborných školách Policajného zboru

Čiastka 76/1994
Platnosť od 07.10.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1995. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 68/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. marca 2001 s výnimkou § 9 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 340/2007 Z. z. a nadobudnú úč...