275

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 15. marca 1994

o zásadách platobného styku medzi bankami

Národná banka Slovenska podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje zásady platobného styku vrátane zúčtovania medzi bankami1) uskutočňovaného na území Slovenskej republiky (ďalej len „medzibankový platobný styk“).

(2) Platobný styk a zúčtovanie bánk so zahraničím sa riadia osobitnými predpismi2), vzájomnými zmlu-vami a dohodami.

Zriaďovanie, vedenie a zrušovanie účtov

§ 2

Banky vykonávajú medzibankový platobný styk prostredníctvom Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. (ďalej len „zúčtovacie centrum“).

§ 3

(1) Zúčtovacie centrum zriadi každej banke účet platobného styku v týchto menách:

a) slovenská koruna,

b) americký dolár,

c) anglická libra,

d) francúzsky frank,

e) jednotka Európskeho spoločenstva,

f) nemecká marka,

g) rakúsky šiling,

h) švajčiarsky frank,

ch) iná zahraničná mena po dohode s Národnou bankou Slovenska.

(2) Banky pred zriadením účtu platobného styku predložia zúčtovaciemu centru

a) výpis z obchodného registra,

b) podpisový vzor osôb oprávnených podpisovať písomné príkazy na zúčtovanie a zmluvy so zúčtovacím centrom (§ 4); podpisový vzor musí podpísať štatutárny orgán banky,

c) osobitné kódy prístupu k účtom platobného styku.

§ 4

Účet platobného styku možno zriadiť len na základe písomnej zmluvy zúčtovacieho centra s bankou o vedení účtu a odovzdaní dát platobného styku, ktorá obsahuje

a) miesto, spôsob a čas odovzdávania dát,

b) náležitosti, formát a štruktúru dát,

c) menovité určenie osôb zodpovedných v banke a v zúčtovacom centre za úplnosť a správnosť odovzdaných dát,

d) podmienky úročenia účtov platobného styku,

e) určenie odmien za vykonávanie medzibankového platobného styku a spôsob ich platby.

§ 5

Banky bez zbytočného odkladu oznamujú zúčtovaciemu centru zmeny dát, ktoré mu odovzdali pri zriadení účtu platobného styku, najmä zmenu názvu banky, sídla banky a osôb oprávnených disponovať účtom platobného styku, ako aj ustanovenie likvidátora a ukončenie výkonu platobného styku.

§ 6

Ak banka zanikne alebo ukončí výkon medzibankového platobného styku, zúčtovacie centrum zruší jej účty platobného styku.

Medzibankový platobný styk

§ 7

Banky vedú vo svojom účtovníctve účty zodpovedajúce účtom platobného styku. Na týchto účtoch banky účtujú v časovom i hodnotovom súlade s účtovaním na účtoch platobného styku.

§ 8

(1) Banky odovzdávajú zúčtovaciemu centru dáta medzibankového platobného styku prostredníctvom technických nosičov dát alebo diaľkového prenosu dát. Na tlačivách odovzdávajú banky iba príkazy na vzájomné prevody peňažných prostriedkov (bankové prevody).

(2) Náležitosti, formát a štruktúru dát medzibankového platobného styku určuje Národná banka Slovenska.

(3) Dáta medzibankového platobného styku odovzdávané zúčtovaciemu centru prostredníctvom technických nosičov dát alebo diaľkového prenosu dát musia byť zabezpečené proti zneužitiu. Tlačivá odovzdávané zúčtovaciemu centru podpisujú dve osoby uvedené v podpisovom vzore banky.

§ 9

Medzibankový platobný styk sa uskutočňuje formou príkazu

a) na úhradu,

b) na inkaso,

c) tretej strany za podmienok ustanovených Národnou bankou Slovenska,

d) na rýchlu platbu za podmienok ustanovených Národnou bankou Slovenska.

§ 10

Príkaz na inkaso sú banky oprávnené vykonať na základe

a) príkazu na inkaso prevzatého od svojho klienta; oprávnenosť použitia príkazu na inkaso overuje banka platiteľa,

b) písomnej dohody medzi bankami,

c) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu3).

§ 11

Zúčtovacie centrum kontroluje len formálnu správnosť a úplnosť odovzdávaných dát medzibankového platobného styku.

§ 12

(1) Bankovým spojením sa na účely tejto vyhlášky rozumie číslo účtu a identifikačný kód banky, prípadne označenie klienta a identifikačný kód banky.

(2) Čísla účtov používaných v medzibankovom platobnom styku obsahujú najviac 16 číslic, členených na časť obsahujúcu najviac 6 číslic a časť obsahujúcu najviac l0 číslic. Každá táto časť obsahuje kontrolnú číslicu, vypočítanú podľa osobitného kontrolného systému (modulo 11).

§ 13

Zúčtovacie centrum zúčtováva dáta medzibankového platobného styku odovzdané bankou len do výšky kreditného zostatku účtu platobného styku alebo len do výšky limitu debetného zostatku povoleného Národnou bankou Slovenska.

§ 14

(1) Banky zabezpečujú na svojich účtoch platobného styku dostatok peňažných prostriedkov na vyrovnávanie svojich záväzkov.

(2) Ak zúčtovacie centrum zistí, že na účte platobného styku nie je dostatok peňažných prostriedkov, vyzve banku, aby si obstarala peňažné prostriedky po-trebné na vyrovnanie svojich záväzkov. Zúčtovacie centrum súčasne prestane vykonávať platby na ťarchu účtu platobného styku, a to až do vyrovnania nedostatku prostriedkov, pričom platby v prospech tohto účtu naďalej vykonáva.

(3) Ak banka nemá dostatok peňažných prostriedkov na účte platobného styku v čase dennej účtovnej uzávierky (§ 18 ods. 1), vráti zúčtovacie centrum banke príkazy na zúčtovanie bez ich vykonania.

§ 15

(1) Banka môže so zúčtovacím centrom dohodnúť, že pri nedostatku peňažných prostriedkov na jej účte platobného styku sa na tento účet prevedú peňažné prostriedky z iného účtu tej istej alebo inej banky vedeného v Národnej banke Slovenska. Banka je oprávnená so zúčtovacím centrom dohodnúť minimálnu výšku takého prevodu peňažných prostriedkov.

(2) Banka môže so zúčtovacím centrom dohodnúť, že po skončení dennej účtovnej uzávierky sa kreditný zostatok jej účtu platobného styku alebo jeho časť prevádza na iný účet tej istej alebo inej banky vedený v Národnej banke Slovenska.

§ 16

Zúčtovacie centrum nevykonáva prevody peňažných prostriedkov medzi účtami platobného styku v rôznych menách ani zámenu jednej meny za druhú.

§ 17

(1) Zúčtovacie centrum prijaté jednotlivé položky zúčtuje na účtoch platobného styku. Spracované položky odovzdáva bankám, ktoré vedú účty príjemcov platieb.

(2) Dáta medzibankového platobného styku, ktoré sa majú zúčtovať na ťarchu účtu druhej banky, odovzdáva vyhotovujúca banka neúčtovným spôsobom. Preberajúca banka tieto dáta medzibankového platobného styku zúčtuje ako prvotné zúčtovanie.

§ 18

(1) Banky môžu zúčtovaciemu centru odovzdávať dáta medzibankového platobného styku v priebehu jeho prevádzkového času. Denná účtovná uzávierka na účtoch platobného styku sa vykonáva v dohodnutom čase (§ 4), dáta medzibankového platobného styku odovzdané po tomto čase zúčtovacie centrum spracuje ako dáta odovzdané nasledujúci pracovný deň.

(2) Banky odovzdávajú zúčtovaciemu centru dáta medzibankového platobného styku najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich zúčtovaní vo svojom účtovníctve. Zúčtovacie centrum vykonáva zúčtovanie na účtoch platobného styku v ten istý deň bez ohľadu na splatnosť príkazov na zúčtovanie. Banky zúčtujú dáta medzibankového platobného styku vo svojom účtovníctve najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich zúčtovaní v zúčtovacom centre.

§ 19

(1) Dokumentáciu k platbám odovzdávaným zúčtovaciemu centru vedie banka, ktorá prevzala podnet na zúčtovanie.

(2) Odovzdávajúca banka uchováva súbory odovzdaných dát medzibankového platobného styku najmenej pätnásť pracovných dní odo dňa ich zúčtovania zúčtovacím centrom. Zúčtovacie centrum uchováva súbory odovzdaných dát medzibankového platobného styku po dobu šiestich mesiacov odo dňa ich zúčtovania zúčtovacím centrom. V prípade chyby v zúčtovaní je odovzdávajúca banka alebo zúčtovacie centrum povinné v týchto lehotách odovzdané dáta doložiť.

§ 20

Zúčtovacie centrum spracúva dáta medzibankového platobného styku v reálnom čase.

Účtovné odsúhlasenie odovzdaných dát medzibankového platobného styku a oznámenie chýb

§ 21

Úplnosť dát medzibankového platobného styku odovzdávaných medzi bankami a zúčtovacím centrom sa zabezpečuje kontrolným súčtom. Neúplné alebo nesprávne dáta medzibankového platobného styku zúčtovacie centrum ani banka nespracujú a vrátia ich bez vykonania.

§ 22

(1) Banky si so zúčtovacím centrom účtovne odsúhlasujú úplnosť a správnosť zúčtovania v rámci jedného dňa, a to na základe správy o zúčtovaní (§ 24).

(2) Chyby zistené pri zúčtovaní v zúčtovacom centre banky oznamujú zúčtovaciemu centru do piatich pracovných dní od doručenia správy o zúčtovaní.

§ 23

(1) Ak je v príkaze na zúčtovanie uvedené neexistujúce bankové spojenie, preberajúca banka upovedomí odovzdávajúcu banku o náhradnom zúčtovaní, a to do troch pracovných dní od prevzatia účtovných dát platobného styku zo zúčtovacieho centra.

(2) Odovzdávajúca banka môže požiadať preberajúcu banku o vykonanie účtovnej opravy položky smerovanej na neexistujúce bankové spojenie. Do vykonania účtovnej opravy peňažné prostriedky voľne využíva preberajúca banka, ak nie je medzi bankami dohodnuté inak.

Správy o zúčtovaní

§ 24

(1) Správou o zúčtovaní zúčtovacie centrum oboznamuje banky so stavom prostriedkov a s pohybmi na ich účtoch platobného styku.

(2) Správy o zúčtovaní na účtoch vedených v tuzemskej mene a na účtoch vedených v zahraničnej mene, na ktorých došlo príslušný deň k pohybu, odovzdáva zúčtovacie centrum banke najmenej raz denne.

(3) Banka môže zúčtovacie centrum kedykoľvek v priebehu jeho prevádzkového času požiadať o informáciu o stave prostriedkov na svojom účte platobného styku a zúčtovacie centrum túto informáciu banke poskytne.

(4) Národná banka Slovenska má právo požadovať od zúčtovacieho centra denné informácie o zostatkoch na účtoch platobného styku bánk, ktorým zúčtovacie centrum vedie tieto účty.

§ 25

Banka v správe o zúčtovaní kontroluje nadväznosť poradových čísiel, zostatku z predchádzajúceho dňa a obratov príslušného dňa. Zistené chyby banka oznamuje zúčtovaciemu centru v lehote určenej v § 22 ods. 2.


§ 26

Zrušuje sa vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 51/1992 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní medzi bankami.

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách,zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

2) Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad § 303 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku,§ 78 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).