Zákon č. 273/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní

Čiastka 76/1994
Platnosť od 07.10.1994 do31.12.2004
Účinnosť od 01.12.2004 do31.12.2004
Zrušený 581/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 28 a § 29 ods. 1, § 41 až 43, § 44 ods. 3 a § 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembrom 1994