Oznámenie č. 27/1994 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kapitálovej primeranosti bánk

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do29.06.1997
Zrušený 184/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 298/1995 Z. z. a nadobudli záväznosť 22. decembra 1995.